กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชลชลิตา กมุทธภิไชย
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2549ครุศาสตรบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000771 การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000674 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000673 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000672 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000625 การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น วิชาภาษาไทยสำหรับครู และวิชาศาสนสุภาษิตสำหรับครู ของคณะครุศาสตร์ ฯ ผู้ร่วมวิจัย
R000000601 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000470 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000372 การประเมิลความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร รองหัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล