กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอำไพ แสงจันทร์ไทย
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต3D Animation/Digital EffectsมหาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2551วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิตออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000746 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าข้าวพันธ์พื้นเมือง ของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000743 การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพรพิลีน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000694 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000693 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000473 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่่าย จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000415 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล