กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
ปริญญาตรี2547วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิตออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000747 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000743 การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพรพิลีน ผู้ร่วมวิจัย
R000000694 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000693 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000473 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่่าย จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000415 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รองหัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การจัดการกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (บริหารความเสี่ยง)   ได้แนวทางในการนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  
จัดแสดงนิทรรศการ และ นำเสนอผลงานโครงการสิงห์ราชภัฏ-อาสา ในการไปจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอโครงการด้วยราชราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน    
อบรมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ชุมชน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการอบรมให้กับนักเรียน และกลุ่มผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวา นำไปปรับไช้กับการเรียนการสอนในรายวิชา สัมนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุสาหกรรม 15/08/2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่ร การเรียนการสอน และใช้ชีวิตประจำวัน