กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวิตรี พรหมรักษา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2557บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ International BusinessมหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
ปริญญาโท2564บัญชีมหาบัณฑิตบัญชีมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
ปริญญาตรี2562 บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาตรี2554บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล