รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานป้อนข้อมูล ระบบอาคารสถานที่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 
จาก : สมัคร นาคสุกเอี่ยม


รายละเอียด :
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 7.3 ซึ่งในการนี้ได้เริ่มต้นระบบอาคารสถานที่โดยให้มีการจัดประชุม อมรมและมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคลากรประจำหน่อยงานเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารของแต่ละหน่วยงานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อจัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการป้อนข้อมูลตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้ ภายในที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ภายในเวลา 16.00 น. ห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หากติดปัญหาประการใด ติดต่อเจ้าหน้า เบอร์ภายใน 1563
      
หน้าแรก  | รายการข่าว