รายการข่าว
MIS
     
 หัวข้อข่าว MIS
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารทุกระดับ
รวมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS
คู่มือการใช้งานระบบ MIS API
แจ้งนักศึกษาและบุคลากร เข้าประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ รอบ 12 เดือน
คู่มือการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร (สำหรับผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับคณะ)
ประกาศ!! เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบ MIS
คู่มือการต่อสัญญาจ้าง ผ่านระบบ MIS
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2556
(7.3)เอกสารการกำกับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(7.3)บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(7.3)แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ปี 55 มหาวิทยาลัย
บันทึกเชิญประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการสำหรับทุกหน่วยงานและใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่ 7.3
(7.3)แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
บันทึกข้อความ อบรมการใช้ระบบ บุคลากร คณะวิชา
(7.3)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
ตัวบ่งชี้ 7.3(17-06-2556) - แบบตัวอย่างของ สนง.วิทยบริการฯ
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร (ระดับส่วนกลาง)
คู่มือการใช้งานระบบงานวิจัย (ระดับคณะ)
คู่มือการใช้งานระบบงานวิจัย (ระดับส่วนกลาง)
คู่มือการใช้งานระบบงานอาคารสถานที่ (ระดับส่วนกลาง)
คู่มือการใช้งานระบบงานอาคารสถานที่ (ระดับคณะ)
คู่มือการเข้าใช้งานระบบบุคลากร (ระดับบุคคล)
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานป้อนข้อมูล ระบบอาคารสถานที่
คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)
หน้าแรก