รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารทุกระดับ
วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 
จาก : saksun


รายละเอียด :
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ แต่เนื่องจากระบบสารสนเทศฯ ปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้บริหารในแต่ละระดับในบางประเด็น จึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมเพื่อศึกษาความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นทันเวลาในการรายงานตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงสร้างข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี
จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
      
หน้าแรก  | รายการข่าว