รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายนพคุณ ชูทัน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางสาวยุภาดี ปณะราช บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย15
นายการันต์ เจริญสุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย15
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย15
นางสาวชลธิชา แสงงาม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย15
นางสาววรางค์ รามบุตร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย15

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด