ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000754 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000753 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000582 2556A12603001 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำคลองสวนหมาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000581 การเชื่อมโยงโปรแกรมเป้าหมาย และการติดต่อระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำคลองสวนมาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000393 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000384 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000349 ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000021 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000219 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]