ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวตรรกพร สุขเกษม
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000754 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000753 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000635 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทฤษฏีองค์การและการบริหารของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000617 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000608 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000593 ทัศนคติและพฤติกรรมการรับชมรายการถ่ายทอดสดการอภิปรายในรัฐสภา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000583 2556A12603002 รูปแบบและความสัมพันธ์ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำคลองสวนหมาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000577 กลยุทธ์การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยการพัฒนาฐานความรู้ ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000393 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000384 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]