ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางธารทิพย์ ธรรมสอน
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000681 กลยุทธ์การตลาด สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000621 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000606 การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000046 แนวทางการพัฒนาเกษตรผู้ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000124 แนวทางการพัฒนาประชาชนในชุมชนนครชุมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000165 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000170 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000192 บทบาทของครู อาจารย์ในการส่งเสริมความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000196 โครงการส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]