ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางเรขา อรัญวงศ์
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000776 โครงการความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองภาคเหนือ กรณีพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร : หนองปิ้งไก่ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000648 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000462 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000461 โครงการเครื่องคัดข้าวกล้องหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000460 โครงการโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จัหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000380 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000115 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000237 โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ผู้ร่วมวิจัย
R000000241 การนำเสนอรูปแบบการสอนและแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000251 โครงการวิจัย ประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์และพัฒนาแผนการจัดการความรู้ประเด็นการจัดการเรีนยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000253 โครงการ "ยุววิจัยท่องเที่ยว : การบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันความเป้นชุมชนภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000262 โครงการ "การศึกษาสำรวจโครงการและทุนในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000293 การศึกษาผลการพัฒนางานวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000294 การสนับสนุนผู้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในโครงการ ABC-PUS/MAG 52 (พื้นที่ ต.แม่กุ) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000295 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพขร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000334 ยุววิจัยท่องเที่ยวกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุทัยธานีในเชิงบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจและภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]