กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพธูรำไพ ประภัสสร
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครบวาระ
25/03/256425/03/2564ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2557ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2542บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)การบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2539นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000650 ประสิทธิผลของการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000416 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000379 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ผู้ร่วมวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย
R000000182 การศึกษาความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม ผู้ร่วมวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล