กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุชิน รอดกำเหนิด
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561คณบดีโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นThailand
ปริญญาโท2550นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2545เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาThailand
ปริญญาตรี2535นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000716 การบริการจัดการปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบตู้ยามโคบัง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000563 แนวทางการพัฒนาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชากฎหมาย : กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ฯ ผู้ร่วมวิจัย
R000000467 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000413 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000377 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล