รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000375
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :-
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะวิทยาการจัดการ
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :0
งบประมาณทั้งโครงการ :20,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :สังคมวิทยา
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :สืบเนื่องจากบทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จนมาถึงในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้ตรากฎหมายที่ส าคัญต่อการบริหารราชการและการพัฒนาระบบราชการ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 ซึ่งถือเป็นการน าแนวความคิด เกี่ยวกับการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาแปลงให้เป็นรูปแบบ กฎหมายเพื่อให้เกิดผลใช้บังคับเป็นการถาวร นอกเหนือจากการก าหนดเจตนารมณ์ของการมุ่งพัฒนา ระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้และแนวทาง อื่นๆ ที่จ าเป็นแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ มีความตื่นตัวที่จะ ด าเนินการด้านนี้มากขึ้น
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ :การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการจ านวน 3 โครงการ อันได้แก่ โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่ โครงการป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออก และโครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือลดขั้นตอนการท างานหรือบริการ โดยท าการประเมินความพึงพอใจแต่ละโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท
ขอบเขตของโครงการ :การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการจ านวน 3 โครงการ อันได้แก่ 1. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2. โครงการป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออก 3. โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือบริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานของเทศบาลต าบลบ้านพราน ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ การด าเนินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ 2. เทศบาลต าบลบ้านพราน ได้ผลการประเมินงานด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการ เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2555
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :-
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :การด าเนินงานส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลบ้านพราน อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งนี้ มุ่งประเมินโครงการต่างๆใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลบ้านพราน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการบริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โครงการป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออก และโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน การท างานหรือบริการ และให้ข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่รวบรวมได
จำนวนเข้าชมโครงการ :888 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นายการันต์ เจริญสุวรรณ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาววรางค์ รามบุตร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16
นางสาวชลธิชา แสงงาม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย16

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด