ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ > สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000389 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000375 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000374 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000354 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000128 ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย
R000000166 การจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000190 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวหลาม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สู่เยาวชน ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]