ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000389 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังบัว อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพช หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000375 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000374 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000071 ผลกระทบของศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000092 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000128 ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย
R000000164 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านผู้ประกอบการของที่ระลึกของจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000179 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000205 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000268 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]