รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000405
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :-
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะโครงการวิจัย :โครงการวิจัยเดี่ยว
ลักษณะย่อยโครงการวิจัย :ไม่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
ประเภทโครงการ :โครงการวิจัยใหม่
สถานะของโครงการ :propersal
งบประมาณที่เสนอขอ :18000
งบประมาณทั้งโครงการ :18,000.00 บาท
วันเริ่มต้นโครงการ :01 ตุลาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ :30 กันยายน 2555
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยเชิงสำรวจ
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :ภูมิศาสตร์สังคม
ลักษณะโครงการวิจัย :ระดับชาติ
สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์ : สะท้อนถึงการใช้ความรู้เชิงอัตลักษณ์
สร้างความร่วมมือประหว่างประเทศ GMS : สร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาณภาพการศึกษา
เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต : เกิดจากความร่วมมือกับภาคการผลิต
ความสำคัญและที่มาของปัญหา :องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีภารกิจหลักคือมุ่งให้บริการงานในด้านต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ ได้เสนอให้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันทางการศึกษาที่มีหน้าที่สำคัญอันเกี่ยวข้องในภารกิจนี้ ทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งการเก็บข้อมูลที่ได้ตลอดจนการผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีวิจัย จะช่วยนำข้อมูลป้อนกลับเพื่อประโยชน์ในการใช้วางแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ ให้ดียิ่งขึ้นและตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
จุดเด่นของโครงการ :-
วัตถุประสงค์ของโครงการ : การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยทำการประเมินความพึงพอใจโครงการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ขอบเขตของโครงการ : การประเมินในครั้งนี้มุ่งประเมินโครงการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ 2. องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ ได้ผลการประเมินงานด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2555
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ :-
ทฤษฎี สมมุติฐาน กรอบแนวความคิด :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประเมินได้ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 3. บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ 4. โครงการหลักรับการประเมินความพึงพอใจ 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล :การดำเนินงานสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งนี้ มุ่งประเมินโครงการ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการบริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในโครงการหลักปี พ.ศ.2555 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่รวบรวมได้
จำนวนเข้าชมโครงการ :603 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย20
นายวชิระ เลี่ยมแก้ว บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20
นายแดนชัย เครื่องเงิน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด