ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายวชิระ เลี่ยมแก้ว
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000405 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000398 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รองหัวหน้าโครงการวิจัย
R000000097 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของตลาดนัดโค กระบือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000143 ผลของความชึ้นที่มีต่อคุณภาพของเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมัก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000201 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลิตเสบียงสัตว์เพื่อจำหน่าย หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]