ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางพธูรำไพ ประภัสสร
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000650 ประสิทธิผลของการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000416 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000379 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ผู้ร่วมวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย
R000000182 การศึกษาความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]