ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายวชิระ สิงห์คง
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000607 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากรำข้าวหอมนิล ผู้ร่วมวิจัย
R000000475 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์แดงจากข้าวหอมนิล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000037 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000038 ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากรงควัตถุของพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000084 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดแก่ผู้ผลิตอาหารทอดของตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000087 การปนเปื้อนสารพิษซีราลีโนนในข้าวโพดสำหรับการบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000197 การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยวจากน้ำนมข้าอินทรีย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000198 ผลการฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์และโซเดียม ไบคาร์บอเนตต่อลักษณะความนุ่มและคุณสมบัติในการบริโภคของกระเพาะเครื่งในวัว ผู้ร่วมวิจัย
R000000209 โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000214 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์รายวิชา จุลชีววิทยาทางอาหาร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000272 Factor Affecting The Storage of Krathon Sauce หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]