ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000667 รูปแบบพัฒนานักศึกษา ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000648 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000476 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000461 โครงการเครื่องคัดข้าวกล้องหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000460 โครงการโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จัหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000351 รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากรงควัตถุของพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000057 การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000079 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ Learn Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ผู้ร่วมวิจัย
R000000115 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000125 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารในโรงเอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000125 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารในโรงเอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000126 การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด และประสิทธิภาพการด้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000209 โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000211 การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000224 การศึกษาชนิดพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค ผู้ร่วมวิจัย
R000000226 การพัฒนาคุณภาพน้ำแร่สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000295 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพขร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]