ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000730 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000680 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต เมืองลูกหลวงกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000574 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000556 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุนครชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000416 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000379 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย ผู้ร่วมวิจัย
R000000355 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม: กรณีศึกษาวัดวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000169 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000177 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000181 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำข้าวหลามของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000182 การศึกษาความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000194 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]