ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายบุณยกฤต รัตนพันธุ์
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000666 ผลของการใช้ความร้อนแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000607 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากรำข้าวหอมนิล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000405 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000398 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000353 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเฉาก๊วยในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 ผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากรงควัตถุของพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000055 ชุดโครงการวิจัยพืชผักพื้นบ้านสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000084 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดแก่ผู้ผลิตอาหารทอดของตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000125 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารในโรงเอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000126 การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด และประสิทธิภาพการด้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000142 ปริมาณสารตะกั่วและโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000209 โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000277 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมสมุนไพร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]