รายงานข้อมูลหอพักนักศึกษา
    
เลือกอาคารหอพัก
     
[กลับหน้าหลัก]
บุคลากรดูแลหอพัก ขจีรัตน์
  จำนวนอาจารย์ 0 คน
ไม่มีข้อมูล !!
 
นักศึกษาที่ประจำหอพัก ขจีรัตน์
จำนวนนักศึกษา 50 คน
 นักศึกษาสถานะหอพัก
561220524 นางสาวนัยนา สว่างรุ่งเรืองกุล 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36201
571121301 นางสาวศิริรัตน์ สาลีบุตร 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36201
571320215 นางสาวสุภาพร ฟักเงิน 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36201
571120215 นางสาวมัทนา มิตรสานุช 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36202
571121311 นางสาวมาลี เฮงปัญญากุล 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36202
571321006 นางสาวอาทิมา ศิริยั่งยืน 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36202
571321007 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ย้าง 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า :
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36202
561420402 นางสาวสุชาดา สัมพันธุ์อารยะ 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36203
571220606 นางสาวจามจุรี ศรีพนมมาศ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36203
571220623 นางสาวเมรยา ก่ำเกี้ยง 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36203
571220635 นางสาวอริษา คชรินทร์ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36203
561120130 นางสาวดุตดาว อินทร์หอม 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36204
561320421 นางสาววนิดา พันธะลิ 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36204
561720628 นางสาวสุธีรา ม้าเจริญตระกูล 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36204
571220101 นางสาวกนกวรรณ รัสมี 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36204
551120104 นางสาวสุดา บงกชนวลตา 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36205
571220311 นางสาววิลัยพร ศรีวนาตระกูล 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36205
571320403 นางสาวสุทธิษา จัดไทยสงค์ 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36205
571520310 นางสาวภารดี ชัยสิทธิ์ 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36205
551120803 นางสาวเรจิน่า บงการณ์ 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36206
561121311 นางสาวภิฤดี บานเย็น 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36206
571121313 นางสาวสรัลยา แหกาวี 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36206
571220813 นางสาวอุมา ภูศรีเทศ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36206
571121230 นางสาวสายฝน นารถบุญ 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36207
571220114 นายพิชัย พรมษา 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : เตารีด, พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 2 ห้องพัก 36207
561120425 นางสาวอารี แซ่ม้า 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36301
571121316 นางสาวดาวเรือง คำดำ 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36301
571321009 นางสาวพะนิดา มานะสิงขร 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36301
551121810 นางสาววิไลพร แซ่กือ 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36302
571120117 นางสาวนำเลีย แซ่ย่าง 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36302
571121333 นางสาวณัฐธยาน์ วรกาล 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36302
571820446 นางสาววารินทร์ แสงสุข 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36302
551121811 นางสาวนันทนา ดิษสวน 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36303
561520236 นางสาวสุริยา แซ่ลี 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : เตารีด, พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36303
561520318 นางสาวจารวี คีรีรัตน์สกุล 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36303
571220708 นางสาวภัทราภรณ์ วงกฎ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : เตารีด
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36303
571320206 นางสาวทิพาวรรณ อินทฉิม 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36303
571321019 นางสาวนิรชา กุลปริญา 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36303
551120105 นางสาวชไมพร ชื่นจินดา 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36304
561121206 นางสาวนิตยา มโนมัย 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36304
571120421 นางสาวสุกัญญา นาลอย 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36304
571120722 นางสาวสุปรียา คันสิงหา 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36304
551121821 นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36305
571120123 นางสาวศิริรัตน์ บุญนา 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36305
571320422 นางสาววริษา วงค์คำลือ 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36305
571420118 นางสาวสุภาภรณ์ กัดจิตร 
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36305
551120330 นางสาวศิริวรรณ บุญนาคง 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36306
571120303 นางสาวอนุสรา วงษ์ไว 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36306
571120404 นางสาวมานิตา ยอดบุษดี 
สังกัด : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36306
571321010 นางสาวชูเอ๊ะ - 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เครื่องใช้ไฟฟ้า : พัดลม
พักอยู่
ขจีรัตน์ ชั้นที่ 3 ห้องพัก 36306